บริการติดตั้งระบบsolar cell เพื่อการเกษตร และในโรงงานอุตสาหกรรม