รับเหมาประเมินราคาก่อสร้าง ประเมินราคาวัสดุก่อสร้าง

บริการรับถอดแบบประเมินราคา
รับถอดแบบประมาณราคา BOQ. (Cost-Estimating)รับถอดBOQ งานโครงสร้าง (Structural Work)รับถอดBOQ งานสถาปัตย์ (Architectural Work)รับถอดBOQ งานระบบไฟฟ้า (Electrical Work)รับถอดBOQ งานระบบประปา (Sanitary Work)รับถอดBOQ งานระบบป้องกันอัคคีภัย (สำหรับอาคารสูง)รับถอดBOQ งานระบบปรับอากาศ (สำหรับอาคารสูง) บริการรับถอดแบบประเมินราคายื่ืนกู้ธนาคาร